Rašyk
Eilės (77272)
Fantastika (2263)
Esė (1538)
Proza (10804)
Vaikams (2638)
Slam (65)
English (1199)
Po polsku (333)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 15 (1)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Twitter

2007-02-14 14:40
kontempliatyvusis mohikanas

***

Kad tave per krūmus
Kad tave pypkės galas
Kad tave vilkai užpjautų
Kad tave zuikis subadytų
Kad tavo kakta nupliktų - ant pakaušio kuodas liktų
Kad tavo kojos išklištų ir pakaušis atsikištų
Kad tu balomis nueitum
Kad tu kiaurai žemę prasmegtum
Kad tu negautum nė pekloj vietos
Kad tu staugdamas nueitum
Kad tu suruktum
Kad tu susitrauktum kaip naginė
Lįsk tu vabalo blauzdon
O tu paršakoji
Tu gyvate raudonoji
Žalčio koja pastaroji
2005-09-21 14:28
kontempliatyvusis mohikanas

***

Nesigirdamas galiu pasakyti, kad kai Volodia trenkë man per ausá ir spjovë man á kaktà, að jam taip voþtelëjau, jog jis ðito neuþmirð. Tada að já muðiau primusu, o lygintuvu muðiau vakare. Taigi numirë jis visiðkai ne ið karto. Tai ne árodymas, kad kojà að jam nupjoviau dar dienà. Tuo metu jis buvo dar gyvas. O Andriuðà að uþmuðiau paprasèiausiai ið inercijos, ir dël to negaliu savæs kaltinti. Kodël Andriuða su Jelizaveta Antonovna pasipainiojo man po ranka? Jiems visai nereikëjo iððokti ið uþ
durø. Mane kaltina kraugeryste, sako, að gëriau kraujà, bet tai netiesa: að lyþèiojau kraujo klanus ir dëmes - tai natûralus þmogaus poreikis naikinti savo, nors ir menko, nusikaltimo pëdsakus. Be to, að neprievartavau Jelizavetos Antonovnos. Pirmiausia, ji buvo ne mergaitë, o antra, að santykiavau su lavonu, ir jai skøstis nëra dël ko. Kas ið to, kad ji turëjo gimdyti? Að iðtraukiau kûdiká. o tai, kad jis apskritai negalëjo gyventi ðiame pasaulyje, jau ne mano kaltë. Bet að nuplëðiau jam galvà dël to, kad jo kaklas buvo plonas. Jis nebuvo sutvertas ðiam gyvenimui. Tai tiesa, kad að batu ant grindø iðgleizojau jø ðuná. Bet tai jai cinizmas kaltininti mane ðuns nuþudymu, kai èia, ðalia, galima sakyti,
sunaikintos trys þmoniø gyvybës. Kûdikio að neskaièiuoju. Na gerai: èia (galiu sutikti) galima áþvelgti tam tikrà mano þiaurumà. Bet vadinti nusikaltimu tai, kad að atsitûpiau ir tuðtinausi ant savo aukø, - tai jau, atleiskite, absurdas. Tuðtintis - natûralus poreikis, vadinasi, joks nusikaltimas. Taigi að suprantu savo gynëjo bûgðtavimus, bet visdëlto tikiuosi visiðko iðteisinimo.
2005-06-22 12:10
kontempliatyvusis mohikanas

***

Viena senė dėl per didelio smalsumo išvirto pro langą, nukrito ir užsimušė. Pro langą išlindo kita senė ir ėmė žiūrėti žemyn į užsimušusiąją, bet dėl per didelio smalsumo taip pat išvirto pro langą, nukrito ir užsimušė.
      Paskui pro langą išvirto trečia senė, paskui ketvirta, paskui penkta.
      Kai išvirto šeštoji senė, man nusibodo į jas žiūrėti, ir aš nuėjau į Malcevo turgų, kur, šnekama, vienam neregiui padovanojo megztą šaliką.
2005-06-02 12:15
kontempliatyvusis mohikanas

***

Kad tu ištintum, kaip avilys
Eik (tu) į peklą autų skalbti
Eik (tu) kialėms uodegas mazgoti
Po šimts gegučių
Tu paršo koja užpakalinė
Tu šuns kumpi
Eik šunų šukuot
Suk tave devynios
Kad tau kiaurai išeitų
Kad tau liežuvis kuolu atsistotų
Kad tave dryži paraliai
Kad tave per krūmus
Kad tave pypkės galas
Kad tave vilkai užpjautų
Kad tave zuikis subadytų
Kad tavo kakta nupliktų - ant pakaušio kuodas liktų
Kad tavo kojos išklištų ir pakaušis atsikištų
Kad tu balomis nueitum
Kad tu kiaurai žemę prasmegtum
Kad tu negautum nė pekloj vietos
Kad tu staugdamas nueitum
Kad tu suruktum
Kad tu susitrauktum kaip naginė
Lįsk tu vabalo blauzdon
O tu paršakoji
Tu gyvate raudonoji
Žalčio koja pastaroji
2005-06-01 12:14
kontempliatyvusis mohikanas

***

dimmu borgir, sepultura, soulfly, pantera, machine head, ill nino, korn, rage against the machine, skindred, pod, green day, sex pistols, blink 182, the doors, jimmy hendrix, bob marley, jahcoustix, the israelites, israel vibration, dubios neighbourhood, skatalites, demolition man, shy fx, bad company, dj zinc, dieselboy, technical itch, kaleidoscopio.
aktoriu trio.
2005-05-19 14:30
kontempliatyvusis mohikanas

***

kontempliacija
2005-05-15 19:41
kontempliatyvusis mohikanas

***

apatija, netikslumas, nemotyvacija, inercija, neprasme
2005-05-15 19:40
kontempliatyvusis mohikanas

***

pabudome ir mirkime
2005-05-12 14:02
kontempliatyvusis mohikanas

***

triedalai, shudai, shudai su obluoliukais, marazmai, meshlas, ekskrementai, trashos//


1 2
[iš viso: 17]
Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą