Rašyk
Eilės (72016)
Fantastika (2158)
Esė (1686)
Proza (10313)
Vaikams (2455)
Slam (48)
English (1090)
Po polsku (332)
Vartotojams
Jūs esate: svečias
Dabar naršo: 13 (2)
Paieška:
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti

Facebook Google+ Twitter

Įteikta 43-ioji Šiaulių rajono Zigmo Gėlės premija už pirmąją poezijos knygą

2019-06-01
Įteikta 43-ioji Šiaulių rajono Zigmo Gėlės premija už pirmąją poezijos knygą

Gegužės 24 d. Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tū­ros mu­zie­ju­je, Nai­siuo­se, įteik­ta 43-oji Zig­mo Gė­lės pre­mi­ja už ge­riau­sią me­tų de­biu­ti­nę poe­zi­jos kny­gą. Šie­met pres­ti­ži­nę ra­jo­no li­te­ra­tū­ros pre­mi­ją pel­nė kau­nie­tis poe­tas To­mas Vyš­niaus­kas už 2018 me­tais lei­dyk­lo­je „Kau­ko laip­tai“ iš­leis­tą ei­lė­raš­čių kny­gą „Įe­lekt­rin­to pie­mens“.

Lau­rea­tui įteik­ta pre­mi­ja, poe­tas ap­juos­tas var­di­ne tau­ti­ne juos­ta, jam įteik­ta sim­bo­li­nė pe­rei­na­mo­ji pre­mi­jos lau­rea­to sta­tu­lė­lė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Be­za­ro pa­dė­ka bei ne­se­niai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės iš­leis­tas fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mas „Šiau­lių ra­jo­no vaiz­dai ir ženk­lai“.

Poe­tas T. Vyš­niaus­kas – apie po­rą me­tų jau­nes­nis už pa­čią Zig­mo Gė­lės pre­mi­ją, vi­du­ri­nę mo­kyk­lą yra bai­gęs Ša­kiuo­se, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te yra bai­gęs vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo, vė­liau – fi­nan­sų va­dy­bos stu­di­jas. Trum­pai yra gy­ve­nęs už­sie­ny­je.

Poe­tas juo­ka­vo, kad ža­lin­gų įpro­čių, be poe­zi­jos ra­šy­mo, ne­tu­rin­tis. Poe­zi­ją pra­dė­jo kur­ti anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je, šį pe­rio­dą va­din­da­mas „sen­ti­men­ta­lo­kos poe­zi­jos tarps­niu“.

Poe­tui poe­zi­ja yra jo sa­vi­raiš­ka, „no­ras pra­min­ti sa­vo ta­ką poe­zi­jo­je be bai­mės nu­si­dil­gin­ti“. Sa­vo kū­ry­bą va­di­na „šiek tiek eks­pe­ri­men­ti­ne nau­jų ke­lių paieš­ka, ku­ri iš­kren­ta iš šiuo­lai­ki­nio poe­ti­nio lau­ko“, to­dėl Zig­mo Gė­lės pre­mi­ja yra svar­bi, kaip jo poe­ti­nių eks­pe­ri­men­tų pri­pa­ži­ni­mas.

Se­rei­kiš­kių ka­pi­nai­tė­se ant poe­to Zig­mo Gai­da­ma­vi­čiaus-Gė­lės ka­po 43-asis pre­mi­jos lau­rea­tas pa­dė­jo tris­pal­vį gė­lių vai­ni­ką, už­de­gė žva­kes, o gre­ta ža­liuo­jan­čia­me Poe­tų par­ke pa­so­di­no 43-ąjį me­dį. Poe­to To­mo Vyš­niaus­ko ąžuo­las – 25-asis Poe­tų par­ke, vi­si ki­ti me­džiai – lie­pos, so­din­tos Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos lau­rea­čių.

Zig­mo Gė­lės pre­mi­ja yra da­lis Lie­tu­vo­je vyks­tan­čio „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“. Šie­met į Nai­sius lau­rea­tą at­ly­dė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ da­ly­vės suo­mių poe­tė Si­nik­ka Vuo­la bei poe­tė, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kė Li­na Bui­vi­da­vi­čiū­tė, 2017 me­tais iš­lei­du­si sa­vo pir­mą­ją poe­zi­jos kny­gą „Hel­sin­kio sind­ro­mas“.

Suo­mių poe­tė skai­tė sa­vo ei­lė­raš­čius suo­mių kal­ba, o Li­na Bui­vi­da­vi­čiū­tė – šių ei­lė­raš­čių ver­ti­mus į lie­tu­vių kal­bą, taip su­teik­da­mos poe­zi­jos my­lė­to­jams ypa­tin­gos pa­tir­ties, kai suo­mių kal­ba ei­lė­raš­čiui su­tei­kia skam­be­sio, o ver­ti­mas į lie­tu­vių kal­bą klau­sy­to­jui su­tei­kia pra­smės, ką reiš­kia suo­miš­ki poe­ti­niai są­skam­biai.

43-ąjį Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos lau­rea­tą svei­ki­no Šiau­lių mies­to „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Do­na Jau­gie­nė ir mo­ki­niai, su­kū­rę pa­gal poe­to ei­lė­raš­čius ins­ta­lia­ci­jų. O mu­zi­ki­niais kū­ri­nius sky­rė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro miš­rus vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ko­le­gos“, va­do­vau­ja­mas Bi­ru­tės And­riu­kai­tie­nės.

 

Straipsnio autorė Ri­ta Ža­dei­ky­tė, Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­dė­jė­ja.
Fotografavo Zigmas Ripinskis.
Šaltinis >>

Apie premiją >> 
 
 
Norint komentuoti, reikia prisijungti
 
Blogas komentaras Rodyti?
2019-06-03 05:04
Julija Mėčiuvienė
kiek kainavo ąžuoliukas?
Įvertinkite komentarą:
Geras (1) Blogas
Čia gyvena krepšinis

Lietuva ir apie Lietuvą